Quy định về xử lý dữ liệu cá nhân với khách hàng VTC Pay

Thời gian cập nhật 10:45 ngày 28/06/2024

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VTC Pay luôn tôn trọng quyền riêng tư và coi việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng là công việc tối quan trọng. VTC Pay xây dựng và công bố Chính sách Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân này (sau đây gọi tắt là “Chính sách”) để thực thi những cam kết và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, tuân thủ các quy định pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng.


Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.  Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay (sau đây gọi tắt là VTC Pay) là đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trực thuộc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC theo giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN ngày 24/02/2016.

2.  Khách hàng: là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do VTC Pay cung cấp.

3.  Sản phẩm, dịch vụ: là bất kỳ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào do VTC Pay cung cấp và/hoặc do VTC Pay hợp tác với đối tác mà Khách hàng tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng.

4.  Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể và được quy định cụ thể tại Điều 3.1.

5.  Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được quy định cụ thể tại Điều 3.1.

 

Điều 2. Quy định chung

1.   Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.  Khi Khách hàng cung cấp thông tin để tạo tài khoản, truy cập hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ do VTC Pay cung ứng, VTC Pay hiểu rằng Khách hàng đồng ý và chấp nhận VTC Pay thu thập, xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân như mô tả trong Chính sách này.

3.  Chính sách này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Khách hàng và VTC Pay.

4.  Chính sách này có thể được VTC Pay cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được VTC Pay đăng tải trên các Kênh giao dịch của VTC Pay và/hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện phù hợp khác của VTC Pay.

 

Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

VTC Pay cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân:

1.  VTC Pay xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính sách này;

2.  VTC Pay thu thập Dữ Liệu Cá Nhân với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích đã nêu tại Chính sách này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

3.  VTC Pay luôn áp dụng và cập nhật các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo tính an toàn Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc trái pháp luật và/hoặc sự phá hủy, mất, thiệt hại cho Dữ Liệu Cá Nhân;

4.      VTC Pay lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Điều 4. Dữ Liệu Cá Nhân

1.      Loại Dữ Liệu Cá Nhân

Các Dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm các dữ liệu Khách hàng cung cấp cho VTC Pay khi đăng ký sử dụng dịch vụ và dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của VTC Pay. VTC Pay xử lý các loại Dữ liệu cá nhân sau đây của Khách hàng:

a)  Dữ liệu cá nhân cơ bản:

-          Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

-          Ngày, tháng, năm sinh;

-          Giới tính;

-          Số điện thoại;

-          Quốc tịch;

-          Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

-          Thông tin, hình ảnh của Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu) kèm thông tin ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn;

-          Nghề nghiệp, nơi làm việc;

-          Thông tin về tài khoản số của cá nhân; địa chỉ thư điện tử;

-          Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

-          Thông tin danh bạ điện thoại;

-          Thông tin được thu thập tự động khi Khách hàng sử dụng website, ứng dụng trên thiết bị di động và các phương tiện liên lạc khác của VTC Pay như địa chỉ IP, cookie(s), mã thiết bị… và các nguồn thông tin được truy cập;

-          Dữ liệu được tạo lập từ kết quả vận hành hoặc tài khoản Ví điện tử - Cổng thanh toán, dữ liệu về cách thức Khách hàng quản lý và sử dụng Ví điện tử - Cổng thanh toán; hành vi, hành động, hoặc sở thích của Khách hàng được thể hiện trên các nền tảng kỹ thuật số;

-          Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng cụ thể hoặc giúp xác định Khách hàng cụ thể theo quy định pháp luật.

-          Trường hợp Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp: Thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp trong đó bao gồm Tên doanh nghiệp, địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số fax, giấy phép kinh doanh, mã số thuế và các Dữ Liệu Cá Nhân của người đại diện doanh nghiệp;

b)  Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

-          Thông tin liên quan tới việc Khách hàng sử dụng dịch vụ VTC Pay cung cấp và/hoặc do VTC Pay hợp tác với đối tác cung cấp, bao gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

-          Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

-          Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
c) Hình ảnh: 

-          Hình ảnh được chụp, video được quay do Khách hàng cung cấp; gồm các hình ảnh: thẻ ngân hàng, hình ảnh chứng minh nhân dân, hình ảnh chân dung khách hàng, hình ảnh giao dịch do khách hàng cung cấp. 
-          Những hình ảnh trên được khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký tạo tài khoản, liên kết ngân hàng, hoặc báo cáo các sự cố giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ. 
-          VTC Pay thu thập các hình ảnh trên nhằm xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng; hỗ trợ xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ.
-          Hình ảnh cá nhân của khách hàng được bảo mật và lưu trữ trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của VTC Pay.
-          Người dùng có thể yêu cầu thay đổi, cập nhật, cung cấp hình ảnh mới hoặc thu hồi các hình ảnh đã cung cấp cho VTC Pay thông qua các kênh Chăm sóc khách hàng của VTC Pay. 
-         VTC Pay thực hiện lưu trữ và bảo mật hình ảnh của khách hàng tương tự các loại dữ liệu cá nhân khác.

2.      Nguồn Dữ Liệu Cá Nhân

a)  VTC Pay hoặc bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cho VTC Pay có thể thu thập những dữ liệu này từ Khách Hàng khi Khách Hàng yêu cầu, hoặc trong quá trình VTC Pay cung cấp cho Khách Hàng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của VTC Pay, và từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:

-          Thông qua quan hệ giữa Khách Hàng và VTC Pay, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin mà Khách Hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản, khi Khách Hàng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của VTC Pay, khi tham gia các khảo sát, các cuộc thi và chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng, và trong quá trình VTC Pay xác thực thông tin Khách Hàng;

-          Thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói và văn bản của Khách Hàng với VTC Pay và/hoặc các cá nhân/tổ chức được VTC Pay ủy quyền;

-          Từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, đơn vị tư vấn của VTC Pay, bao gồm nhưng không giới hạn: bên thực hiện khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu; bên hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phương tiện công nghệ, và các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của VTC Pay;

-          Từ bất kỳ bên cung cấp: báo cáo tín dụng, thông tin tín dụng, chấm điểm tín dụng và các cơ quan thuộc chính phủ có liên kết với VTC Pay, hoặc thông tin thu thập từ bất kỳ nguồn công cộng sẵn có, các hướng dẫn, hoặc cơ quan đăng ký nào;

-          Từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có liên kết với VTC Pay;  

-          Từ hoạt động phân tích hoạt động về sử dụng và quản lý (các) tài khoản/tiện ích của Khách Hàng tại các ngân hàng, từ các giao dịch mà Khách Hàng thực hiện và từ khoản thanh toán được thực hiện từ/đến (các) tài khoản/tiện ích của Khách Hàng;

-          Thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà Khách Hàng truy cập (cookie(s)) hoặc các thiết bị/công cụ giám sát tương tự;

-          Từ nguồn dữ liệu của bên thứ ba, là nguồn dữ liệu mà Khách Hàng đã đồng ý cho việc thu thập dữ liệu, hoặc nguồn mà việc thu thập dữ liệu phù hợp với quy định của pháp luật.

b)      Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập tại mạng lưới đơn vị kinh doanh thuộc Tổng công ty VTC, bởi các cá nhân thuộc mạng lưới Tổng công ty VTC và các hệ thống thông tin liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở website, điện thoại, các cuộc hội thoại qua điện thoại cố định và điện thoại di động, thư điện tử, tin nhắn, phòng trò chuyện hoặc các phương tiện trao đổi thông tin khác của Khách Hàng.

c)      Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua các Dữ Liệu Cá Nhân do Khách Hàng cung cấp, các yêu cầu của VTC Pay với Khách Hàng (hoặc người đại diện của Khách Hàng) hoặc do VTC Pay tự thu thập hoặc thu thập từ các nguồn cung cấp thông tin khác (bao gồm cả thông tin được phổ biến rộng rãi), được khởi tạo hoặc tổng hợp cùng với các thông tin khác mà VTC Pay có được.

 

Điều 5. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

1.      Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được VTC Pay hoặc bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cho VTC Pay phục vụ một hoặc nhiều mục đích sau:

a)  Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ  của VTC Pay;

b)  Sử dụng, phân tích các thông tin của khách hàng để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng;

c)  Liên hệ, thông báo cho khách hàng các thông tin có liên quan đến tính năng, giao dịch và yêu cầu của khách hàng, tuân theo pháp luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp, gián tiếp sản phẩm, dịch vụ;

d)  Quảng cáo trực tuyến dựa trên hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích của Khách hàng;

e)  Hiển thị thông tin tài khoản của Khách hàng trên trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào khách hàng có thể chọn;

f)   Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát;

g)  Gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi, tin tức và chính sách trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;

h)  Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng;

i)   Để đánh giá khả năng, độ tin cậy của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của VTC Pay;

j)   Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành và quản lý của VTC Pay đối với các sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay tới Khách hàng nói chung; và các mục đích khác mà VTC Pay đánh giá là phù hợp tại từng thời kỳ;

k)  Bảo vệ tối đa Dữ liệu cá nhân khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;

l)   Để có cơ sở thiết lập, thực thi bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp liên quan của VTC Pay trước các khiếu nại pháp lý;

m)   Để thực hiện tuân thủ với các thỏa thuận, hợp đồng giữa VTC Pay và các bên thứ ba được phép xử lý Dữ liệu cá nhân tại Điều 4.2;

n)  Để thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;

o)  Để thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro;

p)  Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của VTC Pay;

q)  Để cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

r)   Thông báo cho khách hàng về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ trong các trường hợp các chính sách quản lý của Nhà nước, các quy định của pháp luật hoặc thị trường có sự thay đổi, biến động bất thường hoặc theo sự thay đổi, hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của VTC Pay;

s)  Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

t)   Các mục đích khác theo Thỏa thuận liên quan khi khách hàng sử dụng dịch vụ của VTC Pay;

u)      Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của VTC Pay.

2.      Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tại Chính sách này, VTC Pay có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các bên sau:

a)  Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện ( Tổng công ty VTC) và tất cả các đơn vị thành viên của Tổng công ty VTC;

b)  Bên thứ ba hỗ trợ xác minh thông tin Khách hàng, đơn vị chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng có liên kết với VTC Pay;

c)  Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Pháp luật;

d)  Nhà cung cấp dịch vụ cho VTC Pay và bên hợp tác cung cấp dịch vụ với VTC Pay;

e)  Bên thứ ba được Khách hàng ủy quyền;

f)   Tổ chức tài chính, tổ chức trung gian, tổ chức thẻ, tổ chức chuyển mạch;

g)  Bên thứ ba khác

-          Các bên liên quan khác mà VTC Pay thấy là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng;

-          Các cố vấn của Khách hàng hoặc VTC Pay bao gồm cả kế toán viên, các kiểm toán viên, các luật sư, tư vấn tài chính;

-          Các bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã được Khách hàng chấp thuận khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay.

3.      Cách thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Tùy thuộc vào mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, VTC Pay hoặc bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cho VTC Pay có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và của VTC Pay từng thời kỳ.

a)      Cách thức thu thập

Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ Khách hàng trong các trường hợp sau:

-          Từ các Trang thông tin điện tử của VTC Pay: VTC Pay có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang thông tin điện tử nào của VTC Pay hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang thông tin điện tử. Khi Khách hàng truy cập Trang thông tin điện tử, VTC Pay thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang thông tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

-          Từ Ứng dụng: VTC Pay có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của VTC Pay dành cho thiết bị di động. Các Ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê khi sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày giờ kết nối với Ứng dụng và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

-          Từ các sản phẩm, dịch vụ: VTC Pay có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào thông qua bất kỳ hình thức nào của Kênh giao dịch của VTC Pay, không gian mạng; và/hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;

-          Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng: VTC Pay có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua tương tác giữa VTC Pay và Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Khách hàng;

-          Từ mạng xã hội: Là các mạng xã hội của VTC Pay và/hoặc các mạng xã hội do VTC Pay hợp tác với các đối tác.

-          Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

o   Cookie, flash cookie, plug-in, thẻ pixel, tin điện tử beacons, trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các công nghệ theo dõi khác;

o   Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc Trang thông tin điện tử;

o   Thông tin dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

-          Các phương tiện khác: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với VTC Pay thông qua bất kỳ phương tiện nào khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân gián tiếp từ Khách hàng thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ đối tác của VTC Pay thu thập được trong quá trình hợp tác với Khách hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng và được Khách hàng cho phép chia sẻ.

b) Cách thức lưu dữ liệu

-          Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại hệ thống cơ sở dữ liệu Khách hàng của VTC Pay hoặc tại bất cứ đâu mà VTC Pay và/hoặc đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của VTC Pay có cơ sở và tạo bản sao lưu trữ cho trung tâm dữ liệu ở một khu vực khác.

-          Trong quá trình Khách hàng truy cập Trang thông tin điện tử, Ứng dụng, mạng xã hội của VTC Pay, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin tạm thời qua cookie, clickstream hoặc các công cụ lưu trữ dữ liệu duyệt website tương tự để lưu trữ những dữ liệu mà máy chủ trong miền có thể truy lại.

c)      Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu

VTC Pay sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao/chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này, đảm bảo an toàn thông tin, không bị lộ, lọt dữ liệu và yêu cầu các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân sẽ có biện pháp bảo mật dữ liệu.

d)     Cách thức phân tích

Việc phân tích Dữ liệu cá nhân được thực hiện theo các quy trình nội bộ của VTC Pay. Chúng tôi luôn có cơ chế giám sát nghiêm ngặt từng quy trình phân tích dữ liệu, trong đó yêu cầu kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trước khi tiến hành phân tích. Chúng tôi cũng có các quy tắc nghiêm ngặt đảm bảo rằng thông tin cá nhân được ẩn danh hoặc hủy nhận dạng ở giai đoạn thích hợp trong quá trình xử lý.

e)      Cách thức mã hóa

Dữ liệu cá nhân thu thập được mã hóa theo các tiêu chuẩn mã hóa phù hợp khi cần thiết trong quá trình lưu trữ hoặc chuyển giao dữ liệu, để đảm bảo các dữ liệu được bảo vệ, xác thực, toàn vẹn và không thể bị thay đổi sau khi đã được gửi đi.

f)       Cách thức xóa dữ liệu

Khi Khách hàng chấm dứt sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay và có yêu cầu hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ liệu cá nhân với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp và/hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình Khách hàng sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và một số trường hợp không thể thực hiện được như sau:

-          Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc yêu cầu bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu;

-          Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;

-          Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định pháp luật;

-          Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật;

-          Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

-          Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc cá nhân khác.

4.      Thời gian xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Tùy thuộc từng hoạt động cụ thể, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được VTC Pay xử lý sau khi được cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành việc xử lý dữ liệu phù hợp với mục đích thực hiện hoặc cho đến khi Dữ Liệu Cá Nhân đã được xóa theo quy định.

5.      Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. VTC Pay nhận thức tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, cam kết nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng và của VTC Pay. VTC cam kết:

a) VTC Pay chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng các mục đích thỏa thuận tại Chính sách này, đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận tại Chính sách  này, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cùng các biện pháp an toàn, bảo mật phù hợp để chứng minh các hoạt động xử lý dữ liệu đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, rà soát và cập nhật các biện pháp này khi cần thiết. Ghi lại và lưu trữ nhật ký hệ thống quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân.

c) Chịu trách nhiệm trước Khách hàng về các thiệt hại do quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân do mình gây ra cho Chủ thể dữ liệu và/hoặc bất kỳ bên nào khác.

d) Sau khi khách hàng chấm dứt sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay và/hoặc có yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân hợp lệ; VTC Pay sẽ thực hiện xóa Dữ liệu cá nhân theo cách thức được quy định tại Mục f Khoản 2 Điều này và các quy định pháp luật có liên quan.

6.      Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em

VTC Pay hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cụ thể, các dịch vụ của VTC Pay không được thiết kế hoặc hướng đến trẻ em dưới 15 tuổi, VTC Pay không bao giờ cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bất kỳ ai dưới 15 tuổi, ngoại trừ nếu đó là một phần của cam kết cung cấp dịch vụ chuyên môn.

Nếu VTC Pay biết rằng Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em bị thu thập khi chưa có sự cho phép thích hợp, dữ liệu đó sẽ bị xóa ngay khi phát hiện.

7.      Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của người bị tuyên bố mất tích, đã chết

Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó, trường hợp không có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp quy định tại Điều 6. Trường hợp không có tất cả những người được nêu trên thì được coi là không có sự đồng ý.

 

Điều 6. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

1.      Quyền của Khách hàng

a)      VTC Pay tôn trọng và nỗ lực để bảo vệ các quyền sau đây của Khách hàng:

-          Quyền được biết;

-          Quyền đồng ý;

-          Quyền truy cập (bao gồm xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân);

-          Quyền rút lại sự đồng ý;

-          Quyền xóa dữ liệu;

-          Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;

-          Quyền cung cấp dữ liệu;

-          Quyền phản đối xử lý dữ liệu;

-          Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;

-          Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

-          Quyền tự bảo vệ.

b)      VTC Pay sẽ xử lý các yêu cầu của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật và cân nhắc quyền lợi chính đáng của Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách hàng không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp/duy trì các sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay đối với Khách hàng, tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầu của Khách hàng, VTC Pay có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay cho Khách hàng. Các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với VTC Pay, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết giữa Khách hàng với VTC Pay, đồng thời VTC Pay bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của VTC Pay trong những trường hợp đó. Theo đó, VTC Pay sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của VTC Pay sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản đối với Dữ Liệu Cá Nhân đó.

c)      Bằng nỗ lực hợp lý, VTC Pay sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong thời gian phù hợp với quy định của pháp luật.

d)      Để làm rõ, VTC Pay có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu của Khách hàng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp:

-          Khách hàng không thực hiện đúng trình tự, thủ tục do VTC Pay hướng dẫn;

-          Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để xác minh danh tính;

-          Trong trường hợp VTC Pay đánh giá có dấu hiệu gian lận, vi phạm về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;

-          Quy định của pháp luật không cho phép thực hiện yêu cầu của Khách hàng.

2.      Nghĩa vụ của Khách hàng

a)  Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình;

b)  Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;

c)  Thông báo ngay tới VTC Pay nếu phát hiện hoặc nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân của bản thân bị lộ, có thể dẫn tới rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ, hoặc bất kỳ vi phạm nào về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính sách này mà Khách hàng có thể nhận biết được.

d)  Thường xuyên kiểm tra trên trang thông tin điện tử chính thức của VTC Pay để cập nhật và thực hiện theo bất kỳ thay đổi nào (nếu có) liên quan đến chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân được quy định tại Chính sách này.

e)      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 7. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

Khách hàng hiểu rõ rằng VTC Pay được phép Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Khách hàng, đồng thời VTC Pay vẫn sẽ tiếp tục Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân kể cả khi Khách hàng yêu cầu rút lại sự đồng ý, phản đối xử lý, hạn chế xử lý trong các trường hợp sau đây:

1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác. VTC Pay có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

2. Việc công khai Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của luật.

3. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

4. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

Điều 8. Sử dụng TrueDepth APIs

 

1. Ứng dụng của chúng tôi sử dụng API TrueDepth để thu thập dữ liệu khuôn mặt, bao gồm hình dạng và biểu cảm khuôn mặt, nhằm mục đích nhận diện khuôn mặt, phục vụ biện pháp chống giả mạo, làm giả danh tính bằng công nghệ cao (deepfake) và so sánh khuôn mặt thu được với ảnh trên thẻ ID nhúng chip của khách hàng theo theo tiêu chuẩn ICAO9303. Tất cả dữ liệu khuôn mặt được thu thập sẽ bị xóa ngay sau khi hoàn tất quá trình đối sánh và chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu khách hàng nào.

2. Chúng tôi hiện đang phát triển một giải pháp xác thực mới. Chúng tôi thu thập dữ liệu khuôn mặt chỉ nhằm mục đích xác thực bằng cách so sánh khuôn mặt được thu thập tại thời điểm xác minh với khuôn mặt trong thẻ ID gắn chip. Tất cả dữ liệu khuôn mặt được thu thập trong quá trình này sẽ bị xóa ngay sau khi hoàn tất quá trình xác thực. Giải pháp xác thực sinh trắc học này có thể được áp dụng cho quá trình đăng nhập, thực hiện giao dịch hoặc bất kỳ giao dịch tài chính hoặc phi tài chính nào.

3. Dữ liệu khuôn mặt sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Nó sẽ bị xóa ngay sau quá trình xác thực, do đó nó sẽ không được truyền đến các máy chủ hoặc dịch vụ bên ngoài. Chúng tôi ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng bằng cách đảm bảo rằng không có dữ liệu khuôn mặt nào được lưu trữ hoặc chia sẻ ngoài quy trình xác thực.
 

Điều 9. Thông tin liên hệ

Trường hợp Khách hàng có yêu cầu liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với VTC Pay thông qua các phương thức dưới đây:

1.  Tổng đài 1900 1530 hoặc 08.9999.1530;

2.  Email hỗ trợ support.vtcpay@vtc.vn;

3.  Trực tiếp tại:

-          Trụ sở chính: Số 67B Phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam;

-          Địa chỉ giao dịch: Tầng 14, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam;

4.  Gửi yêu cầu đến Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng VTC Pay;

5.  Gửi tin nhắn hoặc thông tin tại Website: https://vtcpay.vn/; Fanpage chính thức của VTC Pay hoặc các trang mạng xã hội chính thức khác của VTC Pay

Bản quyền thuộc về Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay (Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC). Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Chính sách này đều được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

  

Top