Hướng dẫn định danh tài khoản khách hàng

Thời gian cập nhật 15:57 ngày 21/08/2018


Bước 1: Tại Tool Tổng đại lý, chọn Xác thực tài khoản, chọn Thêm mới
 

 
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin của khách hàng để xác thực tài khoản khách hàng 
 
 

Top