GotitCateBrand:6262

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6262,"productNm":"Đi Co.op Xtra cùng Grab","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/08/1661831569_sY2Gw.png","brandId":"210","brandNm":"Grab Mart","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/grab-mart/di-coop-xtra-cung-grab-6262.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":12709,"pricePrice":"50000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"grab-mart","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1587351290_K2H3v.png","nameSlug":"Đi Co.op Xtra cùng Grab","productDesc":"\u003cp\u003eĐi chợ thật tiện lợi tại CoopXtra c\u0026ugrave;ng Grab.\u003cbr /\u003e\r\nVới m\u0026oacute;n qu\u0026agrave; n\u0026agrave;y, người nhận sẽ c\u0026oacute; được một thẻ qu\u0026agrave; tặng được đổi th\u0026agrave;nh m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i c\u0026oacute; trị gi\u0026aacute; 50k được sử dụng cho c\u0026aacute;c hoạt động mua sắm tr\u0026ecirc;n ứng dụng Grab Mart, trong đ\u0026oacute;, c\u0026oacute; cả gian h\u0026agrave;ng của CoopXtra.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Đi Co.op Xtra cùng Grab
Đi Co.op Xtra cùng Grab
Mệnh giá :

50.000 VND

Thành Tiền :

50.000 VND

Đi chợ thật tiện lợi tại CoopXtra cùng Grab.
Với món quà này, người nhận sẽ có được một thẻ quà tặng được đổi thành mã ưu đãi có trị giá 50k được sử dụng cho các hoạt động mua sắm trên ứng dụng Grab Mart, trong đó, có cả gian hàng của CoopXtra.

Top