Biểu phí nạp tiền Ví điện tử VTC Pay

Thời gian cập nhật 10:20 ngày 04/05/2022

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/10/2018

STT

Tên
ngân hàng

Hình thức nạp tiền

Ghi chú

Nạp qua
thẻ gắn kết

Nạp Online

Internet Banking

Mobile Banking

Nạp tiền tại quầy Giao dịch

SMS

Tự động Gửi TB nạp tiền

1

 


0.33%/GD (Tối thiểu 4.400VNĐ/GD) 


0,88%+1.100
VNĐ/GD


0.33%/GD (Tối thiểu 4.400VNĐ/GD)


0.33%/GD (Tối thiểu 4.400VNĐ/GD)


0.33%/GD (Tối thiểu 4.400VNĐ/GD) 

 

 

 Có tiền ngay

 

2

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

1000VND/SMS
Gửi đến 8066

 

3

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 
(Theo Quy định của Ngân hàng)


 

Internet
(có gửi thông báo nạp tiền)
Có tiền từ 5 -15 phút

  4             
      Giao dịch từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Miễn phí
     Giao dịch dưới 1.000.000 VNĐ: 3.300 VNĐ/GD
            
      Giao dịch từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Miễn phí
     Giao dịch dưới 1.000.000 VNĐ: 3.300 VNĐ/GD
  
      Giao dịch từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Miễn phí
     Giao dịch dưới 1.000.000 VNĐ: 3.300 VNĐ/GD
          
      Giao dịch từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Miễn phí
     Giao dịch dưới 1.000.000 VNĐ: 3.300 VNĐ/GD
                Có tiền ngay

 

5

 

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

Có tiền ngay

 

6

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

Internet (có gửi thông báo nạp tiền)
Có tiền từ 5 -15 phút

 

7

 

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

Có tiền ngay

 

8

 

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 


 

Nạp qua ATM (có tiền từ 5-15 phút)

9

 


Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD 
Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí

 


 

 

Nộp tại quầy
Có tiền từ 5-15 phút

 

10

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 


 

 

Nộp tại quầy
Có tiền từ 5-15 phút

 

11

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 


 

 

 

 

12

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 
 

 

 

 

13

 

 


0,88%+1.100 
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

 Có tiền ngay

 

14

 

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

15

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

16

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

17

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

18

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

Có tiền ngay

19

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

20

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD


Giao dịch dưới 1 triệu: 4.000VND/GD
Giao dịch trên1 triệu: Miễn phí 

 


Giao dịch dưới 1 triệu: 4.000VND/GD
Giao dịch trên1 triệu: Miễn phí 

 

 

21

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 
 

 

 

Có tiền ngay

 

22

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

 

23

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

24

 


0,5%/GD

 
 

 

 

 

25

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 


 

 

 

26

 

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

Internet (có gửi thông báo nạp tiền)
Có tiền từ 5-15 phút

 

27

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

Nạp tiền từ quầy giao dịch
Có tiền từ 5-15 phút

 

28

 


Giao dịch từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Miễn phí
Giao dịch dưới 1.000.000 VNĐ: 3.300 VNĐ/GD

 

 

 

 

29

 

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

 

 

 

 

 

 

 
30

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD

           
31

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD
           
32

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD
           
33

 


0,88%+1.100
VNĐ/GD
           


 

Top