thương hiệu
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Nhà Nhà chơi Lễ, riêng mình cà phê
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Bánh mỳ Baguette
10.000 VND
Mua tặng
Bánh Donut
10.000 VND
Mua tặng
Bánh Muffin Vani Nho
15.000 VND
Mua tặng
Bánh Sừng bò Croissant
15.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì
19.000 VND
Mua tặng
Bánh Chiffon Ba vị
20.000 VND
Mua tặng
Sữa chua
20.000 VND
Mua tặng
Bánh tươi xúc xích
20.000 VND
Mua tặng
Bánh tươi cuộn xúc xích
20.000 VND
Mua tặng
Bánh Chewy Original
24.000 VND
Mua tặng
Sandwich
25.000 VND
Mua tặng
Bánh tươi xúc xích phô mai
25.000 VND
Mua tặng
Bánh Strawberry Cheese
26.000 VND
Mua tặng
Bánh lớp sừng trâu
26.000 VND
Mua tặng
Bánh Chocolate Oreo Crunch
28.000 VND
Mua tặng
Trà Lài ủ lạnh
28.000 VND
Mua tặng
Rye Bread
28.000 VND
Mua tặng
Egg Tart
28.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Nóng
29.000 VND
Mua tặng
Phin Đen Nóng
29.000 VND
Mua tặng
Bạc Xỉu Đá
29.000 VND
Mua tặng
Phin Đen Đá
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Sô-cô-la Highlands
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Caramel Phô Mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Mousse
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Tiramisu
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Chuối
29.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Đá
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Cuộn Kem Tươi Trà Xanh
30.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Đen
30.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Xoài
32.000 VND
Mua tặng
Nước Chanh Mật Ong
32.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Tắc Xí Muội
32.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Mật Ong
32.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Khoai Môn
32.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Chân Trâu
32.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Đào
32.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Bobapop
32.000 VND
Mua tặng
Italian Croquette
33.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa
33.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa 3Q
34.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Xoài
35.000 VND
Mua tặng
Bánh miếng Tiramisu
35.000 VND
Mua tặng
Bánh Miếng Opera
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Oolong
35.000 VND
Mua tặng
Nhài Sữa
35.000 VND
Mua tặng
Trà Oolong ủ lạnh
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Cappuccino
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Phúc Long
35.000 VND
Mua tặng
Trà sữa Oolong
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Latte
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Thạch Rau Câu
37.000 VND
Mua tặng
Kiwi Lô Hội
37.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Chocolate Pudding
37.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Sữa Trân Châu
37.000 VND
Mua tặng
Trà Tươi Sủi Bọt
38.000 VND
Mua tặng
Trà Vải
38.000 VND
Mua tặng
Trà Đào
38.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Kiwi
38.000 VND
Mua tặng
Kem Tuyết Chocolate
38.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Mocha
39.000 VND
Mua tặng
PhinDi Kem Sữa
39.000 VND
Mua tặng
PhinDi Hạnh Nhân
39.000 VND
Mua tặng
PhinDi Choco
39.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đậu Đỏ
39.000 VND
Mua tặng
Trà Thanh Đào
39.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Vải
39.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Đào
39.000 VND
Mua tặng
Trà Sen Vàng
39.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Hokkaido
39.000 VND
Mua tặng
Trà Chanh Quất
39.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Nhật Bản Đậu Đỏ
40.000 VND
Mua tặng
Trà Đào
40.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Sủi Bọt
41.000 VND
Mua tặng
Trà Đẹp
41.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Latte
42.000 VND
Mua tặng
Milk Pan Bread
43.000 VND
Mua tặng
Hồng trà macchiato
44.000 VND
Mua tặng
Bánh mì Phúc Long
45.000 VND
Mua tặng
Bánh Quy Socola Chip
45.000 VND
Mua tặng
Trà Vải
45.000 VND
Mua tặng
Milk Morning Roll (10 pcs/pack)
46.000 VND
Mua tặng
Bánh mì ngon, cà phê chất
48.000 VND
Mua tặng
Classic Phin Freeze
49.000 VND
Mua tặng
Caramel Phin Freeze
49.000 VND
Mua tặng
Freeze Sô-cô-la
49.000 VND
Mua tặng
Cookies & Cream
49.000 VND
Mua tặng
Freeze Trà Xanh
49.000 VND
Mua tặng
Trà đào
50.000 VND
Mua tặng
Trà dâu rừng
50.000 VND
Mua tặng
Peach Tea
50.000 VND
Mua tặng
Trà Lài Đác Thơm
50.000 VND
Mua tặng
Trà Phúc Long Cocktail
50.000 VND
Mua tặng
Red Watermelon Smoothie
55.000 VND
Mua tặng
Socola Cà Phê Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Bánh Oreo Xay Cùng Cà Phê Cappuccino
55.000 VND
Mua tặng
Caramel Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Bánh ngói
58.000 VND
Mua tặng
Fresh Milk Brown Sugar
60.000 VND
Mua tặng
Ai rồi cũng "Khát"
63.000 VND
Mua tặng
Hôm nào cà phê nhé!
65.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Đác Cam
65.000 VND
Mua tặng
5 vị bánh ngon, không cần suy nghĩ
70.000 VND
Mua tặng
Sandwich
70.000 VND
Mua tặng
Set Mini Vanilla
72.000 VND
Mua tặng
Đồng nghiệp đáng yêu
77.000 VND
Mua tặng
Combo trà xanh, tỉnh táo thật nhanh
78.000 VND
Mua tặng
"Trà" trộn vào tim anh
79.000 VND
Mua tặng
Combo xứ sở hoa anh đào
79.000 VND
Mua tặng
Chào ngày mới - bữa sáng phơi phới
80.000 VND
Mua tặng
Combo coffee and Plain Croissant
80.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Đen
83.000 VND
Mua tặng
Rau Má Đậu Xanh
83.000 VND
Mua tặng
Trà Giấm Táo Hạt Chia
83.000 VND
Mua tặng
Trà Đào Vị Vải
83.000 VND
Mua tặng
Cafe Latte
83.000 VND
Mua tặng
Ngày không lao động
90.000 VND
Mua tặng
Ăn bữa xế tăng khí thế
90.000 VND
Mua tặng
Beefsteak Salad
93.000 VND
Mua tặng
Bạc Xỉu
94.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa
94.000 VND
Mua tặng
Đá Me
94.000 VND
Mua tặng
Sương Sáo Dừa Sấy
94.000 VND
Mua tặng
Cafe Ủ Lạnh Cam Đào
94.000 VND
Mua tặng
Bộ đôi Trà lạnh xua tan cơn nóng
95.000 VND
Mua tặng
Set Mini Yogurt
98.000 VND
Mua tặng
Set Mini Mango
98.000 VND
Mua tặng
Bánh ngọt là chính, thì em là mười
99.000 VND
Mua tặng
Sấc Tắc Xí Muội
99.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa
105.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Bọt Sữa
105.000 VND
Mua tặng
Cappucino Nóng
105.000 VND
Mua tặng
Cốc Tai Trái Cây
105.000 VND
Mua tặng
Cafe Bọt Sữa
105.000 VND
Mua tặng
Bánh bông lan phô mai
110.000 VND
Mua tặng
Latte Nóng
116.000 VND
Mua tặng
Cafe trà thơm nồng đậm vị
120.000 VND
Mua tặng
Bánh bông lan lòng đào
120.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Vani
124.000 VND
Mua tặng
Set Mini Happy
127.000 VND
Mua tặng
Combo 3 vị, thỏa cơn thèm PhinDi
135.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Vani
136.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Trà Xanh
140.000 VND
Mua tặng
Nem Nướng Bánh Hỏi
149.000 VND
Mua tặng
Combo coffee and Spicy VietNam beef Stewed
150.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Trà Xanh
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Bò Nướng Sốt Mù Tạc Với Hành Tây
160.000 VND
Mua tặng
Sandwich Gà Quay Sốt Ngũ Vị & Bắp Cải
160.000 VND
Mua tặng
Salad Gà Nướng
160.000 VND
Mua tặng
3 đen - 2 sữa đá, ngày thêm phê pha
165.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Nào ta cùng Freeze
176.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Kem Lạnh
180.000 VND
Mua tặng
Ếch Runam Dùng Kèm Xôi Hấp
182.000 VND
Mua tặng
Mì Vịt Tiềm
182.000 VND
Mua tặng
Combo 5 ly Trà Sữa Ngọt ngào
185.000 VND
Mua tặng
Salad Rocket Tôm Áp Chảo
187.000 VND
Mua tặng
Combo "Đồng nghiệp thân thương"
195.000 VND
Mua tặng
Combo French E.G earlgrey and Avocado ice cream
200.000 VND
Mua tặng
Cơm Gà Runam Đút Lò
215.000 VND
Mua tặng
Phở Đuôi Bò Tủy Sống
242.000 VND
Mua tặng
Nem Cua Bể
242.000 VND
Mua tặng
Team "nghiện" trà đào
250.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Cream & Vanilla
250.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Happy Farm
250.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Tasty Love
250.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Chocolate
250.000 VND
Mua tặng
Combo the Lady and cocktail lady in love
250.000 VND
Mua tặng
Nem Nướng Bánh Hỏi
253.000 VND
Mua tặng
Cơm gà, nước sấu cho bữa trưa hoàn hảo
264.000 VND
Mua tặng
Cà phê và bánh cho 1 ngày bận rộn
265.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Flower Fruit
280.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Teddy Bear
280.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem 3D Car
280.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Red Velvet
280.000 VND
Mua tặng
Trưa nhẹ nhàng với bánh hỏi nem nướng và salad
309.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Passion Fruit Mousse
320.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Pink Lady
350.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Blue Ocean
350.000 VND
Mua tặng
Bánh kem Boston Chocolate
350.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu S32
400.000 VND
Mua tặng
Fruit Red Jewelry Mousse 1
400.000 VND
Mua tặng
Mango Coconut Mousse 1
400.000 VND
Mua tặng
Teddy Bear Party Time 2
400.000 VND
Mua tặng
Yogurt Strawberry Fresh 2
410.000 VND
Mua tặng
Unicorn Rainbow Fresh 2
410.000 VND
Mua tặng
Corn Cheese Mousse 2
450.000 VND
Mua tặng
Magic Fresh 4
540.000 VND
Mua tặng
Trà Chiều Thi Vị Tại Lobby Lounge
563.640 VND
Mua tặng
Bánh Kem Strawberry Chesse Mousse
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Chocolate Cake
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Vanilla Mousse
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Macadamia Butter Cream
960.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Cherry Chesse
960.000 VND
Mua tặng
Top