thương hiệu
Thẻ quà tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Bánh
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Cafe
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Bánh mỳ Baguette
10.000 VND
Mua tặng
Bánh Donut
10.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì
19.000 VND
Mua tặng
Bánh Cuộn
20.000 VND
Mua tặng
Pure Butter Croissant 30g
20.000 VND
Mua tặng
Bánh Chiffon Ba vị
20.000 VND
Mua tặng
Sữa chua
20.000 VND
Mua tặng
Bánh tươi xúc xích
20.000 VND
Mua tặng
Bánh tươi cuộn xúc xích
20.000 VND
Mua tặng
Butter Chocolate Croissant 30g
22.000 VND
Mua tặng
Bánh Chewy Original
24.000 VND
Mua tặng
Bánh su mứt táo yogurt
25.000 VND
Mua tặng
Bánh Strawberry Cheese
26.000 VND
Mua tặng
Bánh lớp sừng trâu
26.000 VND
Mua tặng
Combo 2 Bánh Croissant ngàn lớp
27.000 VND
Mua tặng
Bánh Chocolate Oreo Crunch
28.000 VND
Mua tặng
Trà Lài ủ lạnh
28.000 VND
Mua tặng
Rye Bread
28.000 VND
Mua tặng
Egg Tart
28.000 VND
Mua tặng
[HOT] Phin Sữa Đá
29.000 VND
Mua tặng
Bánh su mứt dâu phô mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh su Việt quất yogurt
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai Trà Xanh
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai Chanh Dây
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Mousse Đào
29.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Nóng
29.000 VND
Mua tặng
Phin Đen Nóng
29.000 VND
Mua tặng
Bạc Xỉu Đá
29.000 VND
Mua tặng
Phin Đen Đá
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Sô-cô-la Highlands
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Caramel Phô Mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Mousse
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Tiramisu
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Chuối
29.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Đá
29.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Đen
30.000 VND
Mua tặng
Green Tea Chocolate Mini
32.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Chà Bông Lava Hoàng Kim
32.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Xoài
32.000 VND
Mua tặng
Nước Chanh Mật Ong
32.000 VND
Mua tặng
Bánh choux cream dài
33.000 VND
Mua tặng
Italian Croquette
33.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa
33.000 VND
Mua tặng
[HOT] Trà Sữa Phúc Long
35.000 VND
Mua tặng
Tiramisu Mini
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Oolong
35.000 VND
Mua tặng
Nhài Sữa
35.000 VND
Mua tặng
Trà Oolong ủ lạnh
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Cappuccino
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Phúc Long
35.000 VND
Mua tặng
Trà sữa Oolong
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Latte
35.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Túi Lọc
36.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Thạch Rau Câu
37.000 VND
Mua tặng
Kiwi Lô Hội
37.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Chocolate Pudding
37.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Sữa Trân Châu
37.000 VND
Mua tặng
Matcha White Chocomouse
38.000 VND
Mua tặng
Trà thanh đào tặng nàng ngọt ngào
39.000 VND
Mua tặng
[HOT] Trà Thanh Đào
39.000 VND
Mua tặng
[HOT] Trà Sen Vàng
39.000 VND
Mua tặng
Bánh tart hoa quả
39.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Mocha
39.000 VND
Mua tặng
PhinDi Kem Sữa
39.000 VND
Mua tặng
PhinDi Hạnh Nhân
39.000 VND
Mua tặng
PhinDi Choco
39.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đậu Đỏ
39.000 VND
Mua tặng
Trà Thanh Đào
39.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Vải
39.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Đào
39.000 VND
Mua tặng
Trà Sen Vàng
39.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Hokkaido
39.000 VND
Mua tặng
Trà Chanh Quất
39.000 VND
Mua tặng
Trà Cam Quế Mật Ong
40.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Nhật Bản Đậu Đỏ
40.000 VND
Mua tặng
Trà Đào
40.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Latte
42.000 VND
Mua tặng
Milk Pan Bread
43.000 VND
Mua tặng
Americano
44.000 VND
Mua tặng
Espresso
44.000 VND
Mua tặng
Hồng trà macchiato
44.000 VND
Mua tặng
[HOT] Trà Vải
45.000 VND
Mua tặng
Cold Brew Nguyên Bản
45.000 VND
Mua tặng
Set Trio Chewy Bơ tỏi 3 bánh
45.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Dâu
45.000 VND
Mua tặng
Bánh mì Phúc Long
45.000 VND
Mua tặng
Trà Vải
45.000 VND
Mua tặng
Milk Morning Roll (10 pcs/pack)
46.000 VND
Mua tặng
Bánh quy nho khô
47.000 VND
Mua tặng
Tiramisu Pax
47.000 VND
Mua tặng
[HOT] Bánh mì ngon, cà phê chất
48.000 VND
Mua tặng
Bánh mì ngon, cà phê chất
48.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa Dừa
49.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Lốc Xoáy
49.000 VND
Mua tặng
Bạc Xỉu Kem Xốp
49.000 VND
Mua tặng
Classic Phin Freeze
49.000 VND
Mua tặng
Caramel Phin Freeze
49.000 VND
Mua tặng
Freeze Sô-cô-la
49.000 VND
Mua tặng
Cookies & Cream
49.000 VND
Mua tặng
Freeze Trà Xanh
49.000 VND
Mua tặng
Cold Brew Sữa Tươi
50.000 VND
Mua tặng
Cold Brew Cam Vàng
50.000 VND
Mua tặng
Cappuccino
50.000 VND
Mua tặng
Trà đào
50.000 VND
Mua tặng
Trà dâu rừng
50.000 VND
Mua tặng
Peach Tea
50.000 VND
Mua tặng
Trà Lài Đác Thơm
50.000 VND
Mua tặng
Trà Phúc Long Cocktail
50.000 VND
Mua tặng
Cappuccino
54.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Mây Trắng
55.000 VND
Mua tặng
Cookies n Cream
55.000 VND
Mua tặng
Trà Sen Phú Quý
55.000 VND
Mua tặng
Cà Muối
55.000 VND
Mua tặng
Cà Trắng
55.000 VND
Mua tặng
Sô Cô La Nguyên Bản
55.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Trắng Mây
55.000 VND
Mua tặng
Trà Cúc Lê
55.000 VND
Mua tặng
Red Watermelon Smoothie
55.000 VND
Mua tặng
Socola Cà Phê Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Bánh Oreo Xay Cùng Cà Phê Cappuccino
55.000 VND
Mua tặng
Caramel Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Bánh quy Red Velvet
58.000 VND
Mua tặng
Bánh ngói
58.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Đào
59.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Trân Châu
59.000 VND
Mua tặng
Nữ Hoàng Bóng Đêm
59.000 VND
Mua tặng
Caramel Macchiato
59.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Sữa Tươi
59.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Trân Châu Đào
59.000 VND
Mua tặng
Mocha Macchiato
59.000 VND
Mua tặng
Caramel Macchiato
59.000 VND
Mua tặng
Fresh Milk Brown Sugar
60.000 VND
Mua tặng
Ai rồi cũng "Khát"
63.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Việt Quất
65.000 VND
Mua tặng
Trà Đào Đá Xay
65.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Phúc Bồn Tử Đác Cam
65.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Xoài Đác Thơm
65.000 VND
Mua tặng
Hôm nào cà phê nhé!
65.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Đác Cam
65.000 VND
Mua tặng
Set choux cream
66.000 VND
Mua tặng
Set Mini Chocolate
70.000 VND
Mua tặng
Sandwich
70.000 VND
Mua tặng
Set Mini Vanilla
72.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sen Vàng Hạnh Nhân Đá Xay
75.000 VND
Mua tặng
Đồng nghiệp đáng yêu
77.000 VND
Mua tặng
Combo trà xanh, tỉnh táo thật nhanh
78.000 VND
Mua tặng
Set Kid Chewy Bơ tỏi 6 bánh
79.000 VND
Mua tặng
Combo xứ sở hoa anh đào
79.000 VND
Mua tặng
Chào ngày mới - bữa sáng phơi phới
80.000 VND
Mua tặng
Combo coffee and Plain Croissant
80.000 VND
Mua tặng
Ăn bữa xế tăng khí thế
90.000 VND
Mua tặng
Beefsteak Salad
93.000 VND
Mua tặng
Chill đãi bé cưng
94.000 VND
Mua tặng
Bộ đôi Trà lạnh xua tan cơn nóng
95.000 VND
Mua tặng
Trà Lài
98.000 VND
Mua tặng
Set Mini Yogurt
98.000 VND
Mua tặng
Set Mini Mango
98.000 VND
Mua tặng
Đón hè đẩy lùi Cô Vi
99.000 VND
Mua tặng
Set Mini Chewy Bơ tỏi 9 bánh
99.000 VND
Mua tặng
Bánh ngọt là chính, thì em là mười
99.000 VND
Mua tặng
Set 6 bánh Macaron
108.000 VND
Mua tặng
Bánh bông lan phô mai
110.000 VND
Mua tặng
Set Mini Deluxe
120.000 VND
Mua tặng
Cafe trà thơm nồng đậm vị
120.000 VND
Mua tặng
Bánh bông lan lòng đào
120.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Vani
124.000 VND
Mua tặng
Set Mini Happy
127.000 VND
Mua tặng
Combo 3 vị, thỏa cơn thèm PhinDi
135.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Vani
136.000 VND
Mua tặng
Set Mini Luxuru
140.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Trà Xanh
140.000 VND
Mua tặng
Combo coffee and Spicy VietNam beef Stewed
150.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Trà Xanh
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Vani
152.000 VND
Mua tặng
3 đen - 2 sữa đá, ngày thêm phê pha
165.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Nào ta cùng Freeze
176.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Kem Lạnh
180.000 VND
Mua tặng
Combo 5 ly Trà Sữa Ngọt ngào
185.000 VND
Mua tặng
Combo "Đồng nghiệp thân thương"
195.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Puppy
200.000 VND
Mua tặng
Combo French E.G earlgrey and Avocado ice cream
200.000 VND
Mua tặng
Team "nghiện" trà đào
250.000 VND
Mua tặng
Combo the Lady and cocktail lady in love
250.000 VND
Mua tặng
Redcovert cake
292.000 VND
Mua tặng
Opera matcha cake
300.000 VND
Mua tặng
Mango cheese cake
336.000 VND
Mua tặng
Bánh sữa chua phô mai
347.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu E02
350.000 VND
Mua tặng
Fancy nuts chocolate cake
386.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu E11
400.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu S32
400.000 VND
Mua tặng
Fruit Red Jewelry Mousse 1
400.000 VND
Mua tặng
Mango Coconut Mousse 1
400.000 VND
Mua tặng
Teddy Bear Party Time 2
400.000 VND
Mua tặng
Yogurt Strawberry Fresh 2
410.000 VND
Mua tặng
Unicorn Rainbow Fresh 2
410.000 VND
Mua tặng
Hazenut chocolate cake
440.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu E25
450.000 VND
Mua tặng
Corn Cheese Mousse 2
450.000 VND
Mua tặng
Magic Fresh 4
540.000 VND
Mua tặng
Trà Chiều Thi Vị Tại Lobby Lounge
563.640 VND
Mua tặng
Chúc Cha Vui Khỏe
600.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Strawberry Chesse Mousse
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Chocolate Cake
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Vanilla Mousse
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Macadamia Butter Cream
960.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Cherry Chesse
960.000 VND
Mua tặng
Top