thương hiệu
Thẻ quà Trung Thu Givral
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Phong vị Trung Thu
50.000 VND
Mua tặng
Kem Mỹ mát lạnh
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Một ly PhinDeli cho sinh nhật mê ly
50.000 VND
Mua tặng
Mừng sanh thần sang chảnh tại Runam
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Trà bánh mừng sinh nhật
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Uống Koi mừng tuổi mới
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ quà cà phê & bánh
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
50.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ quà tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
100.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
200.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng - Golden Gate
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
2.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
5.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
5.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
5.000.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
5.000.000 VND
Mua tặng
Pure Butter Croissant 30g
20.000 VND
Mua tặng
Bánh Chiffon Ba vị
20.000 VND
Mua tặng
Butter Chocolate Croissant 30g
22.000 VND
Mua tặng
Bánh Chewy Original
24.000 VND
Mua tặng
Bánh Strawberry Cheese
26.000 VND
Mua tặng
Combo 2 Bánh Croissant ngàn lớp
27.000 VND
Mua tặng
Bánh su mứt táo yogurt
27.000 VND
Mua tặng
Bánh Chocolate Oreo Crunch
28.000 VND
Mua tặng
Trà Lài ủ lạnh
28.000 VND
Mua tặng
Rye Bread
28.000 VND
Mua tặng
Tặng phin sữa đá-tan mệt mỏi!
29.000 VND
Mua tặng
Bánh su mứt dâu phô mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai Trà Xanh
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai Chanh Dây
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Mousse Đào
29.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Nóng
29.000 VND
Mua tặng
Phin Đen Nóng
29.000 VND
Mua tặng
Bạc Xỉu Đá
29.000 VND
Mua tặng
Phin Đen Đá
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Sô-cô-la Highlands
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Caramel Phô Mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Phô Mai
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Mousse
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Tiramisu
29.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Đá
29.000 VND
Mua tặng
Bánh lớp sừng trâu
30.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Đen
30.000 VND
Mua tặng
Bánh su Việt quất yogurt
31.000 VND
Mua tặng
Green Tea Chocolate Mini
32.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Chà Bông Lava Hoàng Kim
32.000 VND
Mua tặng
Egg Tart
32.000 VND
Mua tặng
Bánh choux cream dài
33.000 VND
Mua tặng
Tiramisu Mini
35.000 VND
Mua tặng
Trà Oolong ủ lạnh
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Phúc Long
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa
35.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Túi Lọc
36.000 VND
Mua tặng
Matcha White Chocomouse
38.000 VND
Mua tặng
Bánh tart hoa quả
39.000 VND
Mua tặng
Vietnam Milk Coffee
40.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Oolong
42.000 VND
Mua tặng
Milk Pan Bread
43.000 VND
Mua tặng
Trà sữa tặng nửa yêu thương
45.000 VND
Mua tặng
Trà Đào thanh mát hè
45.000 VND
Mua tặng
Trà sen vàng tặng nàng dịu dàng
45.000 VND
Mua tặng
Mời ly trà thạch vải mãi hỗ trợ nhau
45.000 VND
Mua tặng
Phindi Kem Sữa cưng em hơn nữa
45.000 VND
Mua tặng
Trà thanh đào tặng nàng ngọt ngào
45.000 VND
Mua tặng
Trà Thanh Đào
45.000 VND
Mua tặng
Trà sen vàng gửi nàng công sở
45.000 VND
Mua tặng
Cold Brew Nguyên Bản
45.000 VND
Mua tặng
Set Trio Chewy Bơ tỏi 3 bánh
45.000 VND
Mua tặng
Americano
45.000 VND
Mua tặng
Espresso
45.000 VND
Mua tặng
PhinDi Kem Sữa
45.000 VND
Mua tặng
PhinDi Choco
45.000 VND
Mua tặng
Bánh mì Phúc Long
45.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đậu Đỏ
45.000 VND
Mua tặng
Trà Thanh Đào
45.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Vải
45.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Đào
45.000 VND
Mua tặng
Trà Sen Vàng
45.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Cappuccino
45.000 VND
Mua tặng
Trà sữa Oolong
45.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Latte
45.000 VND
Mua tặng
Milk Morning Roll (10 pcs/pack)
46.000 VND
Mua tặng
Bánh quy nho khô
47.000 VND
Mua tặng
Tiramisu Pax
47.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa Dừa
49.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Lốc Xoáy
49.000 VND
Mua tặng
Bạc Xỉu Kem Xốp
49.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Mãng Cầu
50.000 VND
Mua tặng
Gửi ly trà vải mừng sinh nhật
50.000 VND
Mua tặng
Trà đào mừng sinh nhật ngọt ngào
50.000 VND
Mua tặng
Trà vải yêu em mãi
50.000 VND
Mua tặng
Trà Vải
50.000 VND
Mua tặng
Cold Brew Sữa Tươi
50.000 VND
Mua tặng
Cold Brew Cam Vàng
50.000 VND
Mua tặng
Cappuccino
50.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Dâu
50.000 VND
Mua tặng
Trà đào
50.000 VND
Mua tặng
Trà dâu rừng
50.000 VND
Mua tặng
Trà Lài Đác Thơm
50.000 VND
Mua tặng
Trà Vải
50.000 VND
Mua tặng
Trà Đào
50.000 VND
Mua tặng
Đá Xay mát lạnh ngày hè
55.000 VND
Mua tặng
Trà Ô Long Mãng Cầu
55.000 VND
Mua tặng
Socola Freeze vui lên đi
55.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Mây Trắng
55.000 VND
Mua tặng
Cookies n Cream
55.000 VND
Mua tặng
Trà Sen Phú Quý
55.000 VND
Mua tặng
Cà Muối
55.000 VND
Mua tặng
Cà Trắng
55.000 VND
Mua tặng
Sô Cô La Nguyên Bản
55.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Trắng Mây
55.000 VND
Mua tặng
Classic Phin Freeze
55.000 VND
Mua tặng
Caramel Phin Freeze
55.000 VND
Mua tặng
Freeze Sô-cô-la
55.000 VND
Mua tặng
Cookies & Cream
55.000 VND
Mua tặng
Freeze Trà Xanh
55.000 VND
Mua tặng
Bánh mì nướng
58.000 VND
Mua tặng
Bánh quy Red Velvet
58.000 VND
Mua tặng
Trà Thạch Đào
59.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Trân Châu
59.000 VND
Mua tặng
Nữ Hoàng Bóng Đêm
59.000 VND
Mua tặng
Caramel Macchiato
59.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Sữa Tươi
59.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Trân Châu Đào
59.000 VND
Mua tặng
Fresh Milk Brown Sugar
60.000 VND
Mua tặng
Socola Cà Phê Đá Xay
60.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đá Xay
60.000 VND
Mua tặng
Bánh Oreo Xay Cùng Cà Phê Cappuccino
60.000 VND
Mua tặng
Caramel Đá Xay
60.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Việt Quất
65.000 VND
Mua tặng
Trà Đào Đá Xay
65.000 VND
Mua tặng
Cappuccino
65.000 VND
Mua tặng
Hôm nào cà phê nhé!
65.000 VND
Mua tặng
Bánh ngói
65.000 VND
Mua tặng
Set choux cream
66.000 VND
Mua tặng
Mocha Macchiato
69.000 VND
Mua tặng
Caramel Macchiato
69.000 VND
Mua tặng
ICED WHITE COFFEE - Vietnamese Style
70.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Phúc Bồn Tử Đác Cam
70.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Xoài Đác Thơm
70.000 VND
Mua tặng
Sandwich
70.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Đác Cam
70.000 VND
Mua tặng
Set Mini Vanilla
72.000 VND
Mua tặng
PEACH JASMINE TEA
75.000 VND
Mua tặng
Set Kid Chewy Bơ tỏi 6 bánh
79.000 VND
Mua tặng
Set Mini Chocolate
79.000 VND
Mua tặng
GOLDEN LOTUS TEA
80.000 VND
Mua tặng
Chào ngày mới - bữa sáng phơi phới
80.000 VND
Mua tặng
Đồng nghiệp đáng yêu
82.000 VND
Mua tặng
Combo trà xanh, tỉnh táo thật nhanh
84.000 VND
Mua tặng
Ăn bữa xế tăng khí thế
90.000 VND
Mua tặng
Beefsteak Salad
93.000 VND
Mua tặng
MOCHA ICE BLENDED
95.000 VND
Mua tặng
CARAMEL ICE BLENDED
95.000 VND
Mua tặng
Trà Lài
98.000 VND
Mua tặng
Set Mini Chewy Bơ tỏi 9 bánh
99.000 VND
Mua tặng
Set Mini Yogurt
99.000 VND
Mua tặng
Set Mini Mango
99.000 VND
Mua tặng
Bánh ngọt là chính, thì em là mười
99.000 VND
Mua tặng
Bộ đôi Trà lạnh xua tan cơn nóng
100.000 VND
Mua tặng
Set 6 bánh Macaron
108.000 VND
Mua tặng
Set Mini Deluxe
120.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Vani
124.000 VND
Mua tặng
Set Mini Happy
127.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Vani
136.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Trà Xanh
140.000 VND
Mua tặng
Combo 3 vị, thỏa cơn thèm PhinDi
147.000 VND
Mua tặng
Set Mini Luxuru
149.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Trà Xanh
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Kem Lạnh
180.000 VND
Mua tặng
Nào ta cùng Freeze
194.000 VND
Mua tặng
Combo "Đồng nghiệp thân thương"
225.000 VND
Mua tặng
Team "nghiện" trà đào
250.000 VND
Mua tặng
Kem Matcha Cheesecake
289.000 VND
Mua tặng
Kem Mè Đen
289.000 VND
Mua tặng
Kem Ferrero Rocher
289.000 VND
Mua tặng
Kem yaua Phô mai
289.000 VND
Mua tặng
Kem Cà phê hoa muối
289.000 VND
Mua tặng
Kem Matcha Extra Dark
289.000 VND
Mua tặng
Kem Matcha Nhật
289.000 VND
Mua tặng
Kem Rum Nho
289.000 VND
Mua tặng
Kem Dâu Tây Nhật
289.000 VND
Mua tặng
Kem Strawberry Cheesecake
289.000 VND
Mua tặng
Redcovert cake
292.000 VND
Mua tặng
Opera matcha cake
300.000 VND
Mua tặng
Mango cheese cake
336.000 VND
Mua tặng
Bánh sữa chua phô mai
347.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu E02
350.000 VND
Mua tặng
Fancy nuts chocolate cake
386.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu E11
400.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu S32
400.000 VND
Mua tặng
Fruit Red Jewelry Mousse 1
400.000 VND
Mua tặng
Yogurt Strawberry Fresh 2
410.000 VND
Mua tặng
Hazenut chocolate cake
440.000 VND
Mua tặng
Teddy Bear Party Time 2
440.000 VND
Mua tặng
Bánh Event mẫu E25
450.000 VND
Mua tặng
Unicorn Rainbow Fresh 2
460.000 VND
Mua tặng
Corn Cheese Mousse 2
480.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
500.000 VND
Mua tặng
Magic Fresh 4
600.000 VND
Mua tặng
Trà Chiều Thi Vị Tại Lobby Lounge
666.792 VND
Mua tặng
Bánh Kem Strawberry Chesse Mousse
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Chocolate Cake
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Vanilla Mousse
810.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Macadamia Butter Cream
960.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Cherry Chesse
960.000 VND
Mua tặng
Thẻ Quà Tặng
1.000.000 VND
Mua tặng
Top