Socola Merci Finest Selection - Freeship - Mai Hương Shop
  • 180.000đ

thông tin sản phẩm

𝗛𝗼̣̂𝗽 𝗺𝗮̀𝘂 đ𝗼̉ 𝘀𝗼𝗰𝗼𝗹𝗮 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝘂̉ 𝘃𝗶̣
G𝑜̂̀𝑚 8 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑠𝑢̛𝑢 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖:
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑢̛̃𝑎
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑘𝑒𝑚 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ & ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 đ𝑒𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑘𝑒𝑚
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 đ𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒
- 𝑆𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑘𝑒𝑚 𝑃𝑟𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒