GotitCateBrand:6263

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6263,"productNm":"Đi Farmer Market cùng Grab","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/08/1661831583_fa4vc.png","brandId":"210","brandNm":"Grab Mart","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/grab-mart/di-farmer-market-cung-grab-6263.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":12710,"pricePrice":"200000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"grab-mart","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1587351290_K2H3v.png","nameSlug":"Go Farmer Market with Grab.","productDesc":"\u003cp\u003eĐể người nhận dễ d\u0026agrave;ng lựa chọn thực phẩm v\u0026agrave; tr\u0026aacute;i c\u0026acirc;y tươi nhập khẩu tại Farmer Market c\u0026ugrave;ng Grab.\u003cbr /\u003e\r\nM\u0026oacute;n qu\u0026agrave; n\u0026agrave;y gồm một thẻ qu\u0026agrave; tặng được đổi th\u0026agrave;nh m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị 200,000 được sử dụng đi chợ trực tuyến tại Grab Mart tr\u0026ecirc;n ứng dụng Grab, trong đ\u0026oacute;, c\u0026oacute; cả gian h\u0026agrave;ng của Farmer Market.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Đi Farmer Market cùng Grab
Đi Farmer Market cùng Grab
Mệnh giá :

200.000 VND

Thành Tiền :

200.000 VND

Để người nhận dễ dàng lựa chọn thực phẩm và trái cây tươi nhập khẩu tại Farmer Market cùng Grab.
Món quà này gồm một thẻ quà tặng được đổi thành mã ưu đãi có giá trị 200,000 được sử dụng đi chợ trực tuyến tại Grab Mart trên ứng dụng Grab, trong đó, có cả gian hàng của Farmer Market.

Top