GotitCateBrand:4909

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":4909,"productNm":"Berocca Effe Giảm Căng Thẳng Mệt Mỏi Tube 10 viên","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/01/1610696976_DSPql.png","brandId":"203","brandNm":"Phano Pharmacy","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/phano-pharmacy/berocca-effe-giam-cang-thang-met-moi-tube-10-vien-4909.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"10 viên","priceValue":null,"sizeId":9778,"pricePrice":"75000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"phano-pharmacy","brandPhone":"","brandAddress":"https://phanopharmacy.com","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715349756_sMDnh.png","nameSlug":"Berocca Effe Reduce Stress Tube 10","productDesc":"\u003cp\u003eBerocca Effe chứa Guarana kết hợp với Vitamin nh\u0026oacute;m B v\u0026agrave; c\u0026aacute;c kho\u0026aacute;ng chất gi\u0026uacute;p tập trung, tỉnh t\u0026aacute;o, chống mệt mỏi v\u0026agrave; phục hồi sức khỏe nhanh ch\u0026oacute;ng.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Berocca Effe Giảm Căng Thẳng Mệt Mỏi Tube 10 viên
Berocca Effe Giảm Căng Thẳng Mệt Mỏi Tube 10 viên
Mệnh giá :

75.000 VND

Thành Tiền :

75.000 VND

Berocca Effe chứa Guarana kết hợp với Vitamin nhóm B và các khoáng chất giúp tập trung, tỉnh táo, chống mệt mỏi và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Top