1. Import SDK vào project

Import libVTCPos vào IDE.

2. Cấu hình SDK

Cấu hình < AndroidMainfest.xml >

• Mở file < AndroidMainfest.xml> trong project Android của bạn. • Thêm các dòng sau để cấu hình phân quyền: < uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> < uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> < uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> < uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT" /> < uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" /> • Thêm cấu hình activity sau: < activity android:name="com.vtc.intecom.taxiqrcode.ActivityQRCode" android:configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize" android:screenOrientation="portrait"> < /activity> < activity android:name="com.vtc.intecom.taxiqrcode.ActivityLogin" android:configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize" android:screenOrientation="portrait"> < /activity> < activity android:name="com.vtc.intecom.taxiqrcode.ActivityPay" android:configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize" android:screenOrientation="portrait"> < /activity>

3. Tích hợp thanh toán

LibVTCPos cung cấp lớp CallVtcPayController đóng gói toàn bộ giao diện, để tích hợp thanh toán nào chỉ cần gọi các hàm tương ứng được cung cấp sẵn.

Phương thức void callPaymentScreen(Context context, long amount, String id, CallBackPayment callBackPayment) Hiển thị thanh toán VTC Pay public void callPaymentScreen(Context context, long amount, String id, CallBackPayment callBackPayment) Parameters: - context: Context - amount: Giá tiền - id: Mã đối tác (VTC cấp) - callBackPayment: Hàm callback được gọi khi kết thúc giao dịch new CallBackPayment() { Override public void paymentSuccess(PaymentData data) { // TODO Auto-generated method stub } Override public void paymentError(String error) { // TODO Auto-generated method stub } } paymentError trả về chuỗi string thông báo lỗi xảy ra khi thanh toán paymentSuccess trả về data PaymentData gồm: • String TransactionID : Mã giao dịch • String TransDate : Thời gian giao dịch • String SerialId : Serial thẻ giao dịch • String CustomerName : Tên khách hàng • String SaleAccount : Tài khoản đại lý • String Supplier : Nhà cung cấp • String Distributors : Nhà phân phối • String Desc : Mô tả • String Amount : Số tiền • String StatusName : Trạng thái • String AppOS : Nền tảng thanh toán

Tạo mã AppID (Mã ứng dụng) cho cho ứng dụng tích hợp SDKVTCPay.AppID này sẽ đóng vai trò định danh cho ứng dụng của bạn trên hệ thống VTCPay. Đây là tài liệu mô tả kết nối thanh toán giữa cổng VTC Pay •Truy cập vào trang web của chúng tôi: https://pay.vtc.vn/ •Đăng ký tài khoản VTCPay, và đăng nhập vào trang web. •Sau đó vào mục “Tích hợp thang toán” và chọn “Tích hợp mobile”. •Và điền các thông tin cần thiết vào và Xác nhận.

4. Chạy SDK Samples

Bộ SDK cung cấp kèm theo một sample đơn giản để hướng dẫn bạn sử dụng Payment SDK.

Tải Xuống