Order Confirmation
CÔNG TY CỔ PHẦN JG GOLF VIỆT NAM
Supplier
Supplier name CÔNG TY CỔ PHẦN JG GOLF VIỆT NAM
Address Số 1 , nhà A8, TDP Kiên Thành, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội
Email jggolfvietnam@gmail.com, do.gialazy@gmail.com
Tel +84987987629
Term And Conditions
Order infomation
Product 20190316-20上海-河内下龙湾13人
Product Description 17 号是周末, 2100000vnd/客人*13=27300000vnd + 375000= 27675000vnd
18 号 Monday, 1650000vnd/客人*13= 21450000vnd+ 375000 = 21825000vnd
19号Tuesday, 1650000vnd/客人*13= 21450000vnd+ 275000 = 21725000vnd
总共是 71225000vnd
Quantity 01
Amount 71,225,000 VND